Algemene Voorwaarden

informatie en afspraken

Om als lid bij ons aan te sluiten en gebruik te maken van onze diensten, doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en huisregels van ComboNation te accepteren en hier ook naar te handelen. Deze voorwaarden kun je steeds opvragen aan onze balie.

ComboNation; daarmee bedoelen wij ComboNation VOF

Lid worden & toegang

 1. Iedereen is welkom om lid te worden bij ComboNation. Dit kun je op de volgende manieren doen; via de website, e-mail of aan de balie bij ComboNation.
 2. Indien dit via e-mail of website gebeurt dan zal je voor de training uw inschrijving moeten vervolledigen door de overeenkomst te handtekenen online via mail of bij ComboNation zelf. Zolang jij dit niet hebt gedaan, kun je nog niet meetrainen.
 3. Indien je je inschrijft heb je het recht om binnen de 14 kalenderdagen na de dag van uw inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Indien het individu toch al enkele lessen heeft gevolgd binnen deze bedenktijd van 10 kalenderdagen kan ComboNation naar rato kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. Hierbij worden enkel de lessen die gevolgd zijn binnen de bedenktijd aangerekend.
 4. Als je lid wordt van ComboNation, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van je inschrijving en begint je lidmaatschap vanaf het moment van de eerste les/training die gegeven wordt. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan ComboNation besluiten de overeenkomst te beëindigen.
 5. De overeenkomst van jouw lidmaatschap gaat in op de dag van jouw inschrijving.
 6. Bij ons kun je lid worden vanaf 6 jaar. Voor leden tussen 6 en 18 is je inschrijving enkel geldig als deze is gehandtekend door je één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger, die door ondertekening van de overeenkomst/algemene voorwaarden hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst.
 7. ComboNation heeft altijd het recht om jouw legitimatie te vragen.

Lidmaatschap

 1. Jouw lidmaatschap kan niet overgedragen worden aan iemand anders. Elk lid heeft het recht om 1 andere persoon mee te nemen zodat deze een proefles kan volgen zonder hiervoor aangerekend te worden voor de les, mits deze persoon zich online heeft ingeschreven voor een proefles. Deze persoon heeft dezelfde rechten als jij en moet de algemene voorwaarden en huisregels respecteren en navolgen.
 2. Als lid ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van jouw lidmaatschap.

Lidmaatschap en termijn

 1. ComboNation werkt met verschillende lidmaatschapsvormen en prijzen naarmate het type sport, groepen en leeftijd. De prijzen en lesmomenten zijn beschikbaar op de website of aan de balie van ComboNation.
 2. Bij de inschrijving geef je aan voor welke lidmaatschap je een overeenkomst wenst aan te gaan. Het lidmaatschap Unlimited kan alleen aangesloten voor 12 maanden. Het unlimited lidmaatschap wordt maandelijks via SEPA-domiciliëring afgeschreven. Er wordt van elk lid verwacht dat hij/zij het contract ondertekend voor het abonnement van kracht zal gaan.
 3. Een lid kan kiezen om zijn inschrijving van 12 maanden in één keer vooruit te betalen of door middel van een maandelijkse SEPA-betaling (domiciliëring). SEPA-domicilieringen bij jaarabonnementen worden stilzwijgend automatisch verlengd tenzij dit 14 kalenderdagen voor het begin van het nieuwe jaar via e-mail of aan de balie van ComboNation wordt vermeld. Daarna heeft een lid de mogelijkheid om zich uit te schrijven rekening houdend met de termijn van 1 maand. Indien een lid toch beslist om zijn contract vroegtijdig te beëindigen dan wordt er een berekening gemaakt van de resterende maanden, waarvan slechts 50% van de resterende maanden wordt gerestitueerd.

Tarieven en betaling

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en- voorwaarden, deze zijn te vinden op de website of aan de balie bij ComboNation.
 2. Bij je inschrijving wordt er een extra 40 euro verrekend voor de inschrijving bij de Vlaamse Boksliga (VBL) of Vlaamse Kickboksboksliga. Met de inschrijving bij de Vlaamse Boksliga of Vlaamse Kickboksliga ben je verzekerd tegen ongevallen en blessures tijdens het volgen van onze lessen.
 3. ComboNation biedt haar leden de mogelijkheid om in één keer de overeengekomen overeenkomst vooruit te betalen. Dit kan door middel van een contante betaling, overschrijving of via kaartbetaling aan de balie van ComboNation. Leden die kiezen voor een vooruitbetaling zal er geen maandelijkse SEPA-domiciliëring worden opgestart. Hierbij eindigt deze overeenkomst automatisch aan het einde van het jaar.
 4. Indien de betalingen via SEPA-domiciliering om wat voor reden niet kunnen afschrijven, wordt de domiciliëring nogmaals naar je bank gestuurd. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, zal je toegang tot de club worden ontnomen totdat de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.
 6. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. We zullen je hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte brengen, waarna je echter wel de mogelijkheid hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging en uitgezonderd de Lidmaatschapsovereenkomst die flexibel opzegbaar is. In geval van beëindiging dient dit te gebeuren binnen 4 weken na de aankondiging van de wijziging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke ingaat op de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn van 4 weken. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader vermeld.
 7. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Openingsuren en lestijden

 1. ComboNation werkt op basis van de uurroosters die vooraf gedefinieerd zijn per specifieke les of training. Het kan zijn dat de openingstijden afwijken in geval van feestdagen, ernstige gebeurtenissen of een ramp. Het kan voorkomen dat wij de club zullen sluiten in geval van bijvoorbeeld werkzaamheden of vakanties. Leden van de club zullen hier ruim op tijd verwittigd worden, waarbij hun lidmaatschap verschoven zal worden, rekening houdend met de gemiste lessen.
 2. ComboNation is bevoegd om het uurrooster tijdelijk of blijvend te wijzigen mits overleg met zijn leden.
 3. We willen onze vestiging goed onderhouden en kunnen hierdoor tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. Indien de vestiging van ComboNation om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan zal deze gemiste periode van de lessen verlengd worden in jouw abonnement.
 4. Onze leden ontvangen na inschrijving een mail waarop zij hun account kunnen activeren. Op dit account heeft een lid overzicht van hun credits die zij steeds kunnen inzetten bij elke les.

Beëindigen lidmaatschap

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan, kun je deze uiterlijk 10 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 10 dagen die ingaat op de eerste dag van de eerstvolgende maand.
 2. Je kunt je overeenkomst voor de duur van een jaar op verschillende manieren beëindigen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@combonation.be met je gegevens. Het e-mailadres van de verzender moet overeenkomen met het e-mailadres dat is meegedeeld tijdens de inschrijving. Je overeenkomst beëindigen kan ook aan de balie van ComboNation op vertoon van jouw identiteitskaart. Indien één van beide mogelijkheden niet gaat, kun je dit ook doen via een aangetekende brief geadresseerd naar ComboNation, Kesselsesteenweg 87 a, 2500 Lier, met een kopie van uw identiteitskaart.
 3. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je langdurig niet meer zult kunnen sporten (voor een periode van 3 maanden of langer), zal ComboNation het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail of per post naar ComboNation.
 4. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard.
 5. Als je gaat verhuizen, en je wenst je jaarabonnement op te zeggen door een te groot afstand tussen jouw residentie en onze club dan gaan we kijken naar de straal van in km van onze club naar uw nieuwe residentie. Indien deze binnen een straal 15km valt dan wordt het recht weerhouden om van zijn abonnement af te staan, tenzij dit echt niet mogelijk is te behalen met het openbaar vervoer. We geven je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke ingaat op de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn van 4 weken. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
 6. Indien je wenst jouw abonnement op te zeggen zonder een reden dat geldig is volgens de voorwaarden van ComboNation, hebben wij een verbrekingsvoorwaarde van 50% van de resterende periode.

Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport in onze faciliteit kan risico’s met zich meebrengen. Je dient zelf in te schatten wat je aankan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Bij twijfel over fysieke condities raden we je aan deskundig advies te verkrijgen bij een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen en oefeningen zijn.
 2. Elk lid bij ons ingeschreven is, is verplicht zich in te schrijven via ons bij de Vlaamse Boksliga. Hiermee is het lid als recreant bij ons verzekerd indien er iets moest gebeuren. Dit brengt een jaarlijkse kost van 20 euro met zich mee.
 3. Wij adviseren onze leden om geen waardevolle spullen mee te nemen of achter te laten in de kleedkamers. ComboNation stelt bij elke training de mogelijkheid om waardevolle spullen af te geven aan één van de medewerkers/vrijwilligers die achter de balie staan van ComboNation.
 4. ComboNation is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet van het team van ComboNation zelf.

Ontzegging lidmaatschap

 1. ComboNation heeft steeds het recht om het lidmaatschap te beëindigen indien er sprake van het niet naleven van de huisregels of bij het uitvoeren van illegale activiteiten zoals: diefstal, het verhandelen van illegale supplementen of goederen, het bezitten van illegale supplementen of goederen.
 2. Daarnaast heeft ComboNation ook het recht om een lidmaatschap te beëindigen indien een aangesloten lid in aanraking komt met de Politie of de wet overtreedt met betrekking tot zinloos geweld.

Privacy

 1. Om een overeenkomst op te maken, heeft ComboNation jouw gegevens nodig. Deze gegevens zullen op zorgvuldige wijze behandeld worden. De gegevens zullen gebruikt worden voor zowel ons eigen systeem als die van de Vlaamse Boksliga die noodzakelijk is voor het aansluiten van jouw verzekering.
 2. Ter bescherming van veiligheid van de mensen en goederen in en rond onze instelling maken wij gebruik van videotoezicht om de club 24/7 per dag te observeren. Deze videotoezicht is slechts beperkt rondom het gebouw en de sportzaal. Videotoezicht is niet aanwezig in de toiletten, douches en kleedkamers.

Wijziging gegevens lid

 1. Aanpassingen van je persoonlijke gegevens dienen meteen per e-mail naar info@combonation.be of aan de balie van ComboNation doorgegeven te worden.
 2. Indien ComboNation zelf deze wijzigingen moet achterhalen, heeft de club het recht om deze kosten in rekening te brengen.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en ComboNation zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in de plaats waar de Thuisclub is gevestigd.
 2. ComboNation aanvaardt de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk. De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn: North Gate II Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel tel: +32 2 702 52 00 fax: +32 2 808 71 20 e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be web: http://www.consumentenombudsdienst.be
training
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
combo youth academy
-16
18u
18u
18u
12u30
kickboksen 16+
19u
19u
19u
20u
boksen 16+
20u30
20u30
20u30
20u
boksen basics 16+
18u
18u
fightness 16+
19u
19u
19u
women's only 16+
20u
20u
11u
11u
open gym 16+
22u - 00u
17u - 00u
22u - 00u
17u - 00u
22u - 00u
training
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
combo youth academy
-16
18u
18u
18u
15u
grappling 16+
18u
18u
10u
13u
boksen 16+
20u30
20u30
20u30
16u
kickboksen 16+
19u
19u
19u
16u
fight2dance 16+
12u
18u
Women's only 16+
20u
20u
19u
open gym
23u
17u
23u
17u
23u